Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen

Slim & Partners BV, hierna te noemen Slim & Partners, en een koper, waarop Slim & Partners deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarde niet door de partijen uitdrukkelijk as afgeweken.

Art. 2. Offertes.

De door Slim & Partners gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Art. 3. Levering.

3.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bij de koper. Voor orders beneden een bedrag van € 1.000,- kan een vracht- of behandelingstoeslag in rekening worden gebracht.

3.2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij.

De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Art. 4. Levertijd.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Slim & Partners derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Art. 5. Deelleveringen.

Het is Slim & Partners toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Slim & Partners bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Art. 6. Wijzigingen in de te leveren zaken.

Slim & Partners is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken de verpakking of bijbehorende documenten welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Art. 7. Beëindiging van de overeenkomst, annulering.

7.1. De vorderingen van Slim & Partners   op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Slim & Partners omstandigheden ter kennis komen die Slim & Partners goede grond geven te vrezend at de koper niet zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Slim & Partners de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Slim & Partners bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Slim & Partners schadevergoeding te vorderen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Slim & Partners zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aarde zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Slim & Partners bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3. De koper heeft tot acht werkdagen na de plaatsing van de order het recht wijzigingen en/of annuleringen van de geplaatste order per aangetekende brief aan Slim & Partners voor te leggen. Slim & Partners behoudt zich op dit punt het recht voor, nakoming van de oorspronkelijke orderovereenkomst te vorderen, dan wel de order te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te annuleren. Slim & Partners verkrijgt bij iedere wijziging of annulering, in welke zin dan ook, een aanspraak op een forfaitaire boete ter grootte van 30% van de hoofdsom van de betreffende order en die direct, zonder rechterlijke tussenkomst verschuldigd is, tenzij zulks tegenover koper apert onredelijk is.

Art. 8. Garantie.

8.1. Slim & Partners geeft koper onverminderd het hieronder ter zake van de reclames bepaalde, geen enkele garantie op de geleverde producten.

8.2. Indien niet andersluidend bepaald in deze voorwaarden, zijn alle tekeningen, beschrijvend materiaal, monsters, gewichten, afmetingen, specificaties, hoeveelheden, brochures, catalogi, prijslijsten en advertentiemateriaal slecht gepubliceerd en/of uitgegeven teneinde de producten aan te duiden en bij benadering te omschrijven, met als gevolg dat hierboven genoemde informatie(-dragers) niet deel uitmaakt/uitmaken van de in de orderovereenkomst omschreven producten.

8.3. Slim & Partners behoudt zich het recht voor zonder schriftelijke waarschuwing vooraf, redelijke aanpassingen aan de producten te verrichten met betrekking tot de specificaties, beschrijvingen, ontwerpen, kleurstellingen, materialen en samenstelling daarvan, alsmede tot de afwerkingen, waar dat naar zijn oordeel noodzakelijk of wenselijk is. De koper zal niet het recht hebben de producten te weigeren vanwege deze noodzakelijk of wenselijke aanpassingen.

Art. 9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. De door Slim & Partners geleverde zaken blijven het eigendom van Slim & Partners totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Slim & Partners   gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

– eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomsten.

9.2. Door Slim & Partners afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Art. 10. Reclames.

10.1. Onder reclames zijn te verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid van een leverantie. Koper is gehouden terstond nadat op producten hun plaats van bestemming hebben bereikt en hij hiervan en redelijkheid op de hoogte kan worden geacht een deugdelijk onderzoek in te stellen naar de toestand van de producten. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt, indien deze en schriftelijk zijn ingediend en het reclameadvies, hetwelk een omschrijving van de reclame moet bevatten, binnen twaalf werkdagen na de levering in het bezit van Slim & Partners is en indien Slim & Partners deze reclame erkent.

10.2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd. Voor zichtbare gebreken toont dat zulks gezien de tijd van transport en verdere door hem aan te voeren omstandigheden onbillijk is. Geringe afwijkingen in materiaal, samenstelling van materialen en kleurstellingen rechtvaardigen geen reclames. Koper heeft niet het recht te reclameren over eigenschappen van producten die niet door Slim & Partners   schriftelijk zijn bevestigd of die redelijkerwijze kunnen voortvloeien uit de aard of de bewerking van het product.

10.3. Bij gebreken van tijdige reclame wordt Slim & Partners geacht in overeenstemming met zijn verplichting te hebben geleverd.

10.4. Indien Slim & Partners gebruik maakt van het hieronder genoemde recht om de vordering uit handen te geven aan een derde, dient de reclame met betrekking tot de geleverde producten tevens schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de aldus aangewezen (rechts-)persoon.

10.5. Reclames geven de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten of deze in compensatie te brengen met vorderingen van Slim&Partners,uit welke hoofde dan ook.

Art. 11. Prijsverhoging.

11.1. Indien Slim & Partners met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Slim & Partners niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Slim & Partners mag stijgingen in de materiaalkosten, transportkosten en valutakoersen doorbereken. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

 

 

 

 

Art. 12. Betalingen.

12.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dienen de producten uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan Slim & Partners te zijn betaald, zonder enige aftrek, opschorting of compensatie.

12.2. Slim & Partners is gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven cq. Aan een door hem aan te wijzen derde over te dragen. In deze gevallen kan betaling met schuldbevrijdende werking slecht geschieden in deze valuta van de factuur door storting of overmaking ten gunste van de door Slim & Partners aan te wijzen (rechts-)persoon. Indien Slim & Partners van dit recht tot uit handen geven gebruik maakt, zal Slim & Partners dit aan de koper kenbaar maken.

12.3. Slim & Partners is gerechtigd, indien de vordering ter incasso aan een advocaat of

juridisch adviseur uit handen wordt gegeven het factuurbedrag te verhogen met de

incassokosten, te berekenen volgens het tarief van de (plaatselijke) Orde van Advocaten onverminderd verdere kosten, schaden of interest.

12.4. Slim & Partners heeft in het geval koper tekort komt cq. in verzuim is, tevens het recht het factuurbedrag inclusief BTW met 15% te verhogen met een minimum van € 175,-. In voorkomende gevallen zal Slim & Partners slechts eenmaal per halfjaar een factuur van rente en kosten aan de koper zenden.

12.5. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar in geval de koper overlijdt, onder curatele wordt geplaatst, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt en voorts onder alle omstandigheden ter beoordeling van Slim & Partners , waarbij naar zijn oordeel het verhaal van zijn vorderingen op welke wijze dan ook zou kunnen worden bedreigd, belemmerd of verhinderd.

12.6. Betaling heeft pas plaatsgevonden nadat het betreffende bedrag volledig is bijgeschreven op de aan de koper bekendgemaakte en op de facturen vermelde bankrekening en/of in geval van kasbetaling, nadat door Slim & Partners een ondertekend daartoe strekkend bewijs van ontvangst is afgegeven.

12.7 Slim & Partners is gerechtigd van koper te verlangen dat deze tot een door Slim & Partners aangegeven bedrag, zekerheid stelt of een voorschot betaalt, zulks tot zekerheid van betaling van door Slim & Partners te leveren producten. Slim & Partners is gerechtigd de orderovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien tien werkdagen zijn verstreken na de datum waarop zekerheid diende te worden gesteld en/of het voorschot diende te worden voldaan, zonder dat door koper hierin is voorzien. Een dergelijke annulering maakt koper verplicht tot een forfaitaire boete als hierboven in artikel 7.3. is voorzien.

12.8. Slim & Partners is gerechtigd de orderovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien hij grond heeft te vrezen dat koper de prijs niet, niet-tijdig of onvolledig zal betalen.

12.9. Bij niet en/of niet-tijdige betaling van eerdere leveranciers is Slim & Partners gerechtigd nieuwe bestellingen van dezelfde koper cq. Diens (rechts-)opvolger onder rembours te leveren danwel de uitvoering van geplaatste orders te staken cq. Op te schorten. Het zenden onder rembours kan voor koper nimmer aanleiding zijn de producten te retourneren en/of deze te weigeren.

12.10. In geval van weigering van een toezending onder rembours zal deze gelden als een annulering, waarover in elk geval de forfaitaire boete conform artikel 7.3. verschuldigd is, naast een verder schadevergoeding welke naar oordeel van Slim & Partners op grond van omstandigheden is vast te stellen.

Art. 13. Incassokosten.

13.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,-……………………………..15%

– over het meerdere tot € 6.000,-…………………….10%

– over het meerdere tot   € 15.000,-……………………8%

– over het meerdere tot   € 60.000,-……………………5%

– over het meerdere tot     ………………………………..3%

Indien Slim & Partners aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.2. De koper is jegens Slim & Partners   de door Slim & Partners   gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Slim & Partners en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 14. Aansprakelijkheid.

Slim & Partners is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Slim & Partners is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Slim & Partners of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. Overigens is de aansprakelijkheid van Slim & Partners beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 3,5 maal het factuurbedrag van de geleverde zaken, waarvan de ondeugdelijkheid vaststaat en welke de oorzaak zijn van de veroorzaakte schade.

Art. 15. Overmacht.

15.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis hinderen, en die niet aan Slim & Partners zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Slim & Partners , wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Slim & Partners ; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of ander de reden waarvan Slim & Partners afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

15.2. Slim & Partners heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Slim & Partners haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Slim & Partners opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Slim & Partners niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zij beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

15.4. Indien Slim & Partners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijn gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd cq. leverbare deel geen zelfstandig waarde heeft.

Art. 16. Geschilbeslechting.

16.1. In afwijking van de Wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de kopen en Slim & Partners, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Assen. Slim & Partners blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16.2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Slim & Partners zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Art. 17. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Slim & Partners   en de koper in Nederlands recht van toepassing.

Art. 18. Wijzigingen van de voorwaarden.

Slim & Partners is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Slim & Partners zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

 

Januari 2004